Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového vzdělávacích ebooků (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.srtnazdravi.eu.

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a uspřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

        David Lavička

        Na Vinici 1322   

        349 01 - Stříbro

        Česká republika

        IČ: 082 83 923

        Tel. č.: +420 728 785 806

         

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.srtnazdravi.eu. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.srtnazdravi.eu/nakup-ebooku/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.srtnazdravi.eu/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://www.srtnazdravi.eu/nakup-ebooku/ najdete konečnou cenu eBooků.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

a) Způsob platby: Převodem na CZK účet.

b) Možnosti plateb:

        1. Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Davida Lavičky.

c) Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

d) Odstoupení je možno provést do 30 dnů od data provedení objednávky elektronickou formou na emailu: srtnazdravi@gmail.com s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně nákupu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem uvedeným kupujícím v emailu o odstoupení.

e) Obsah na stránkách https://www.srtnazdravi.eu si klade za cíl, aby opravdu pomohl všem, kteří si jej přečtou či zakoupí.
 

V. Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. 

VI. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2014. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.srtnazdravi.eu, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.srtnazdravi.eu a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 

Ochrana osobních údajů

I. Právo na informace:

Na vyžádání Vám dle možností obratem a písemně rádi oznámíme, zda a jaké osobní údaje o Vás máme zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na srtnazdravi@gmail.com, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. V případě urgentních záležitostí nás můžete také kontaktovat telefonicky na +420 728 785 806.

II. Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace na webových stránkách, zadání emailu pro stažení ochutnávky eBooku zdarma, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Karolína Metzová a David Lavička přijímají technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránili u sebe vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Použití a postoupení osobních údajů

David Lavička používá Vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Fyzická osoba podnikatel David Lavička se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce  jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze fyzické osoby podnikatele Davida Lavičky, Na Vinici 1322, 349 01 - Stříbro, IČ: 082 83 923, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.